Planbaten

Een planbatenheffing kan verschuldigd zijn wanneer een RUP op een perceel één of meer decretaal bepaalde bestemmingswijzigingen doorvoert.

Een planbatenheffing is niet altijd verschuldigd

Wanneer bent u gehouden tot een planbatenheffing?

Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een RUP op een perceel één of meer van de hiernavolgende bestemmingswijzigingen doorvoert :

 1. de bestemmingswijziging van een zone «bos», «overig groen» of «reservaat en natuur» valt, naar een zone «wonen» 
 2. de bestemmingswijziging van een zone «landbouw» valt, naar een zone «wonen» 
 3. de bestemmingswijziging van een zone «recreatie» valt, naar een zone «wonen» 
 4. de bestemmingswijziging van een zone «gemeenschaps- en nutsvoorzieningen» valt, naar een zone «wonen» 
 5. de bestemmingswijziging van een zone «bedrijvigheid» valt, naar een zone «wonen» 
 6. de bestemmingswijziging van een zone «bos», «overig groen» of «reservaat en natuur» valt, naar een zone «bedrijvigheid» 
 7. de bestemmingswijziging van een zone «landbouw» valt, naar een zone «bedrijvigheid» 
 8. de bestemmingswijziging van een zone «recreatie» valt, naar een zone «bedrijvigheid» 
 9. de bestemmingswijziging van een zone «gemeenschaps- en nutsvoorzieningen» valt, naar een zone «bedrijvigheid» 
 10. de bestemmingswijziging van een zone «gemeenschaps- en nutsvoorzieningen» valt, naar een zone «recreatie» 
 11. de bestemmingswijziging van een zone «bos», «overig groen» of «reservaat en natuur» valt, naar een zone «recreatie» 
 12. de bestemmingswijziging van een zone «landbouw» valt, naar een zone «recreatie» 
 13. de bestemmingswijziging van een zone «bos», «overig groen» of «reservaat en natuur» valt, naar een zone  «landbouw» 
 14. de bestemmingswijziging van een zone «bos», «overig groen» of «reservaat en natuur» valt, naar een zone «gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen» 
 15. de bestemmingswijziging van een zone «landbouw» valt, naar een zone «gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen» 

Wanneer kan u zich beroepen op een uitzonderingsregime?

Er is geen planbatenheffing verschuldigd in volgende gevallen:

 1. wanneer de bestemmingswijziging niet voor gevolg heeft dat voortaan een omgevingsvergunning verkregen kan worden die vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg niet verkregen kon worden;
 2. wanneer de bestemmingswijziging minder dan vijfentwintig procent van een perceel bestrijkt en/of een perceelsgedeelte van minder dan 200 m2 betreft;
 3. wanneer voor het perceel een ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel een bijzonder plan van aanleg, in werking treedt om te voldoen aan een verplichting tot planschadevergoeding;
 4. wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte woning in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor wonen geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan;
 5. wanneer een perceel, begrepen in een niet-vervallen verkaveling, bestemd voor woningbouw, een voor woningbouw geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan;
 6. wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemd, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor bedrijvigheid geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan;
 7. wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte gebouwen of terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten gelegen of gevestigd zijn, een voor deze activiteiten geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan;
 8. als het perceel is opgenomen in een grondruilplan als vermeld in artikel 2.1.65 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting.

Het is ten zeerste aanbevolen dat u zich na het ontvangen van een planbatenheffing laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. 

Wij beschikken over een ruime ervaring en expertise in deze materie. Contacteer ons gerust voor een eerste vrijblijvend gesprek.