Windturbines

De impact van een windturbine op uw woon- en leefklimaat kan zeer groot zijn.

Windturbines kunnen bovenmatige hinder genereren

In het spoor van Don Quichot

Don Quichot trek reeds ten strijde tegen windmolens, die hij verkeerdelijk aanschouwde als reuzen met lange armen. 

De strijd van Don Quichot is misschien wel eeuwenoud, maar niettemin opnieuw actueel. De laatste jaren worden steeds meer vergunningen afgeleverd voor de bouw van windturbines. 

Steeds meer omwonenden treden in het spoor van Don Quichot en leveren strijd tegen windturbines, bouwwerken die zij ook kwalijke eigenschappen toedichten.

Het hinderverwekkend aspect van windturbines

De hinder die een windturbine kan veroorzaken is velerlei. 

Uit bekommernis voor mogelijke hinder ageren omwonenden tegen de komst van deze nieuwe 'reuzen'. 

Dat sommige hinderaspecten nog niet helemaal genoegzaam bekend – of onderzocht zijn (bijv. de gezondheidsimpact), vormt ook geen stimulans om de meeste omwonenden te overtuigen van een aanvaardbaar impact van windturbines.

Bij een aanvraag kan er zeker sprake zijn van ernstige hinder waarbij de balans van de aanvaardbare ruimtelijke lasten niet opweegt tegen het voordeel van de aanvrager van de vergunning. 

I.t.t. de strijd van Don Quichot, vormt de hedendaagse strijd van buurtbewoners niet altijd een louter denkbeeldige dreiging. 

De meest voorkomende hinder is de schaduwslaghinder. Het is bijzonder onprettig om in uw woonkamer telkens de schaduw van molenwieken te zien passeren. Dit is enerverend en zelfs ondraaglijk voor bepaalde personen. 

Een tweede bron van hinder vormt de geluidshinder. Zo kan het slapen met open ramen wel eens tot het verleden gaan behoren.

Andere vormen van nadelen betreffen visuele hinder (horizonvervuiling), een veiligheidsrisico (het blijft een enorm bouwwerk) en mogelijke gezondheidsrisico's. 

De taak van de vergunningverlenende overheid

Uit het omgevingsrecht vloeit voort dat de impact van grote bouwwerken op de leefwereld van de omgeving moet worden onderzocht. Een ruimtelijke status-quo kan niet worden geëist, maar bijkomende ruimtelijke lasten mogen de toets van de redelijkheid niet overschrijden. 

Deze controleplicht komt toe aan de overheid die een omgevingsvergunning aflevert voor de bouw van één of meer windturbines.

De overheid moet beslissen of een aanvraag voldoende rekening houdt met de privacy van omwonenden en of de aanvraag past binnen de goede ruimtelijke ordening. 

Bij het uithangen van een bouwaanvraag, n.a.v. een openbaar onderzoek, is het dan ook zaak om het aanvraagdossier grondig te bestuderen. Eventuele hiaten kunnen worden aangekaart met een gemotiveerd bezwaarschrift. 

De overheid zal rekening moeten houden met een gegrond bezwaar, minstens zal zij in een vergunning moeten uitleggen waarom zij deze bezwaren naast zich neerlegt. 

De hedendaagse strijd tegen windmolens/windturbines begint met een goed gemotiveerd bezwaarschrift. 

Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Tegen in laatste administratieve aanleg genomen beslissingen staat een beroep open bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Op die manier vervalt de rechtsgrond voor de bouw van het windturbinepark en heeft u meer succes dan de Spaanse edelman uit La Mancha.

Het is ten zeerste aanbevolen dat u zich voor deze procedures laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. 

Wij beschikken over een ruime ervaring en expertise in deze materie. Contacteer ons gerust voor een eerste vrijblijvend gesprek.