Bestuurlijke geldboete

De bestuurlijke geldboete is een sanctie waarbij de gewestelijke entiteit een overtreder ertoe verplicht een geldsom te betalen.

Algemene sanctie

Het dwangbevel wordt aan de schuldenaar bij deurwaardersexploot betekend.

Binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van het dwangbevel kan de schuldenaar verzet doen door het Vlaamse Gewest te laten dagvaarden.

Exclusieve bestuurlijke geldboete voor inbreuken

Na de ontvangst van een verslag van vaststelling, waaruit het bestaan van een inbreuk blijkt, kan de gewestelijke entiteit binnen een termijn van zestig dagen zijn voornemen om een bestuurlijke geldboete op te leggen betekenen aan de vermoedelijke overtreder.

De overtreder kan schriftelijk verweer indienen, waarna de gewestelijke entiteit beslist over het opleggen van een bestuurlijke geldboete.

Indien een boete wordt opgelegd kan de overtreder binnen de 30 dagen beroep indienen bij het Handhavingscollege.

Alternatieve bestuurlijke geldboete voor misdrijven

Deze geldboete wordt opgelegd door de administratie indien de procureur des Konings niet overgaat tot het bestraffen van strafrechtelijke misdrijven.

Een alternatieve bestuurlijke geldboete kan worden opgelegd aan alle overtreders. Ze bedraagt maximaal 2.000.000 euro.

Tegen de beslissing van de gewestelijke entiteit tot het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete kan binnen de 30 dagen beroep worden ingediend bij het Handhavingscollege,

Wij beschikken over een uitgebreide ervaring in dossiers waar bestuurlijke geldboetes worden gevorderd. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek of een advies op maat.