Dienstenwet

Op 30 april 2010 werden de wet van 26 maart 2010 van dienstenwet en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetgeving (hier Dienstenwet genoemd) bevat een aantal informatieverplichtingen waaraan alle dienstverstrekkers, en dus ook advocaten, dienen te voldoen, en werd grotendeels geïntegreerd in het boek III van het Wetboek Economisch Recht. U kan deze informatie hier terugvinden.

Informatieverstrekking conform de verplichtingen uit de Dienstenwet - versie dd. 11.01.2021


Algemene informatie

Circulex is de commerciële benaming waaronder advocaat Joris Gebruers als natuurlijke persoon zijn beroepsactiviteiten uitoefent. Zijn activiteiten zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0819.227.851. Het kantooradres is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 107B.

Joris Gebruers heeft geen multidisciplinaire activiteiten en partnerschappen die rechtstreeks verband houden met de betrokken dienst.

Contactgegevens

Voor informatie of eventuele klachten kan u ons bereiken via:

 • POST : 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 107B
 • TELEFOON : +32 (0)13/69.00.68
 • E-MAIL : ​info@circulex.be

Belangrijkste kenmerken van de diensten

De belangrijkste kenmerken van de diensten van Joris Gebruers zijn:

 • Juridische dienstverlening en begeleiding in het kader van omgevingsrecht, bestuursrecht en vastgoedrecht
 • Juridische verdediging en vertegenwoordiging voor de Belgische burgerlijke rechtbanken, administratieve rechtscolleges en buitengerechtelijke instanties (adviesorganen, commissies, beroepsinstanties, etc…)

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kan u terugvinden onder een apart luik op onze website. Klik hier.

De prijs van de diensten

In principe werkt Circulex, naast een vergoeding voor gemaakte kosten, tegen een vaste vergoeding per gepresteerd uur. 

De vergoeding voor gemaakte kosten bedraagt (niet limitatief):

 • dossieropening: 50 Eur
 • e-mailbericht: 7 Eur
 • dactylo: 10 Eur
 • kopie: 0,30 Eur
 • aangetekende brief: 15 Eur
 • kilometervergoeding: 0,50 Eur

In de materie van het omgevingsrecht en het bestuursrecht bedraagt het standaard uurtarief 120 Eur (exclusief BTW). In dossiers gerelateerd aan het vastgoedrecht, komt dit neer op 100 Eur (exclusief BTW). Bij zeer urgente dossiers wordt er getarifeerd aan 150 Eur (exclusief BTW) per gepresteerd uur. 

Indien het dossier dit toelaat, kan er worden gewerkt tegen een forfaitaire prijs, of tegen een lager uurtarief in combinatie met een success fee. Circulex behandelt geen dossiers pro deo, tenzij het gaat om zeer behartenswaardige zaken. Het uurtarief wordt bij de aanvang van het dossier bepaald.

Beroepsorganisatie - deontologie

Joris Gebruers is lid van de balie van advocaten van Limburg, en draagt dus in België de titel van advocaat. Advocaten dienen in de uitoefening van hun beroep diverse deontologische regels en reglementen na te leven. Op eerste verzoek wordt u de codex deontologie bezorgd.

Beroepsaansprakelijkheid - verzekering

Joris Gebruers is als advocaat gedekt voor fouten in de beroepsuitoefening bij Amlin Insurance (als hoofdverzekeraar), met adres te B-1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37, onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899 (hierna: Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang)).

Joris Gebruers is hierbij verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van maximum 2.500.000 euro per schadegeval. De cliënt aanvaardt deze beperking, maar weet dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, én op zijn uitdrukkelijk initiatief, steeds een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. De polis wordt u op eerste verzoek overgemaakt.

Behoudens andersluidend uitdrukkelijk bericht, vindt de cliënt gewone verzekering van Joris Gebruers voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van Joris Gebruers wordt beperkt tot het bedrag van 2.500.000 euro per schadegeval waarvoor Joris Gebruers is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van Joris Gebruers.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Joris Gebruers hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van Joris Gebruers beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 2.500 euro per schadegeval.

Klachten?

Niet tevreden over de samenwerking met Circulex? Praat eerst zelf met uw advocaat over wat er misloopt en wat daaraan gedaan kan worden. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, beschikt u over de volgende vier opties (bron: www.advocaat.be):

Leg een klacht neer bij Ligeca

Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. Deze ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen buiten de rechtbank. Bent u ontevreden over de diensten van uw advocaat, dan kunt u klacht neerleggen bij de ombudsdienst.

Schrijf naar de stafhouder

Als u niet tevreden bent over uw advocaat, kunt u de stafhouder contacteren van de balie waarvan uw advocaat lid is. Hij staat aan het hoofd van de balie. Leg uw problemen uit in een brief of e-mail en geef voldoende bewijsstukken mee zoals brieven of mails van uw advocaat. Vergeet zeker niet uw naam en adres te vermelden. De stafhouder kan vervolgens ofwel zelf een oplossing aanreiken of hij kan verzoening, bemiddeling of arbitrage voorstellen.

Procedure voor de rechtbank

Lukt het niet uw zaak minnelijk op te lossen? Dan kunt u ze voor een rechtbank brengen. Ook advocaten zijn, net als andere burgers, onderworpen aan de uitspraken en vonnissen van een rechtbank. Laat u in deze procedure bijstaan door een andere advocaat.

Tuchtprocedure

Wilt u een officiële klacht neerleggen omdat u vindt dat uw advocaat zijn beroepsregels geschonden heeft? Dan kunt u een klacht indienen bij de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. Om het statuut van ‘klager’ te kunnen krijgen moet uw klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen: schriftelijk met vermelding van de datum, uw volledige naam, adres en uw handtekening. De stafhouder onderzoekt uw klacht. Hij zal ze ofwel seponeren als hij ze niet gegrond vindt, ofwel doorverwijzen naar de tuchtraad. De tuchtraad beslist of de advocaat vrijgesproken wordt, of welke straf hij opgelegd krijgt (bijv. waarschuwing of schorsing voor bepaalde tijd).