Bestuursrecht

Bestuursrecht regelt de wijze waarop de overheid met haar burgers en ondernemingen omgaat. Het is goed dat u precies weet waar u recht op heeft en wat van u verwacht kan worden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij beschikken over een ruime ervaring in het bestuursrecht. Wij staan u graag bij indien uw eigendom dreigt te worden onteigend, u heeft ingeschreven op een overheidsopdracht, maar ten onrechte niet werd geselecteerd of gekozen, u door het foutief handelen van een bestuur (bijv. foutieve informatie) schade heeft geleden en u deze vergoed wenst te zien, u als ambtenaar een tuchtsanctie of  een ordemaatregel riskeert, uw dier in beslag werd genomen, u voor uw onroerend goed een leegstandsheffing of krotbelasting heeft ontvangen of u als student uw examenresultaat wenst aan te vechten, etc..