Stakingsbevel

De preventieve handhaving is gericht op het bewaren van de goede ruimtelijke ordening. Het bestuur kan misdrijven of inbreuken vermijden of een
overtreding doen stoppen om verdere schade te voorkomen.

Preventieve maatregel

De onmiddellijke staking van handelingen kan mondeling ter plaatse worden bevolen door:

  • de verbalisanten ruimtelijke ordening 
  • de agenten of officieren van de gerechtelijke politie

Het stakingsbevel is een preventieve en voorlopige maatregel en is gericht op het voorkomen van schendingen die betrekking hebben op het uitvoeren of voortzetten van de handelingen zonder vergunning die:

  • hetzij een verzwaring van de schade aan de goede ruimtelijke ordening toebrengen
  • hetzij door hun impact de ruimtelijke bestemming van het gebied in het gedrang brengen

Het proces-verbaal of verslag van vaststelling wordt binnen acht dagen met een beveiligde zending betekend.

Het stakingsbevel moet op straffe van verval binnen acht dagen door de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur worden bekrachtigd. 

Tegen een stakingsbevel kan u opkomen via een procedure in kort geding.  

De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Wij beschikken over een uitgebreide ervaring in dossiers waar de opheffing van een stakingsbevel wordt gevorderd.