Bestuurlijke herstelmaatregelen

De bestuurlijke maatregelen zijn gelijk aan de herstelmaatregelen die door de rechtbank kunnen worden opgelegd.

Bestuursdwang - Last onder dwangsom - Minnelijke schikking

Stedenbouwkundige ambtenaren kunnen opteren voor de volgende bestuurlijke herstelmaatregelen:

 • bestuursdwang
 • last onder dwangsom
 • minnelijke schikking

Bestuursdwang houdt in dat bestuurlijke maatregelen aan overtreders worden opgelegd door middel van een bestuurlijke beslissing die onmiddellijk uitvoerbaar is. Het kan gaan om:

 • een te betalen meerwaarde 
 • het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken
 • de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen 
 • het strijdige gebruik te staken

Tegen de beslissing tot toepassing van bestuursdwang kan de overtreder beroep instellen bij de Vlaamse Regering. Het beroep heeft schorsende werking.

De stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester is bevoegd om aan de overtreder een last onder dwangsom op te leggen. 

Last onder dwangsom houdt in dat bestuurlijke maatregelen aan overtreders worden opgelegd door middel van een bestuurlijke beslissing, die onmiddellijk uitvoerbaar is en steeds de verbeurte van een dwangsom als sanctie insluit.

De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van de overtreder de dwangsom opheffen,

De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester kan met de overtreder een minnelijke schikking aangaan onder de volgende voorwaarden:

 • het voorwerp van de minnelijke schikking is in overeenstemming met artikel 6.3.1 VCRO
 • de minnelijke schikking doet geen afbreuk aan het gezag van gewijsde van een rechterlijke beslissing noch aan een beslissing tot toepassing van bestuursdwang of last onder dwangsom
 • de zakelijke rechten op het onroerend goed waarop de minnelijke schikking betrekking heeft, behoren toe aan een of meer personen die zich door de minnelijke schikking verbinden
 • de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen bedraagt niet meer dan vijf jaar

Wij beschikken over een uitgebreide ervaring in dossiers waar herstelmaatregelen worden gevorderd. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek of een advies op maat.