Artikels Circulex

Zaak van de wegen en mobiliteitsproblemen

Tegen een aanvraag voor een verkavelingsvergunning voor een project van 82 bouwloten werd bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek. 

Eén van de kritieken was dat de ontsluiting van de verkavelingsweg gebeurt langs een straat die onvoldoende breed is, zonder fiets- of voetpad en met een landbouwsas tegen sluipverkeer. 

De gemeenteraad had dit bezwaar deels gegrond verklaard, maar ook gemotiveerd dat de gemeente parallel werk maakt van alle flankerende maatregelen nodig voor een goede ontsluiting van de verkaveling.

De Raad van State heeft deze motivering niet aanvaard en is overgegaan tot de de vernietiging van het besluit van de gemeenteraad over de zaak van de wegen.

Wanneer de gemeenteraad het tracé van de wegen bepaalt, oefent hij een verordenende bevoegdheid uit waarbij de algemeenheid van de geadresseerden vooropstaat.

Het bepalen van het voornoemde tracé moet steunen op motieven van algemeen belang, die meer bepaald verband houden met een uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening doordacht gemeentelijk wegennet. Daarbij dient de gemeenteraad uit te maken of de nieuwe wegen op de gepaste wijze aansluiten op het bestaande wegennetwerk.

Volgens de Raad  van State werd de problematiek van de aansluiting van de verkavelingsweg – die een wezenlijk onderdeel vormt van de inpassing in het globale wegennet van het in de verkaveling voorziene wegtracé – verschoven naar een later, onbepaald tijdstip, zonder dat op een rechtszekere manier een oplossing is geboden voor dit door de gemeenteraad erkende probleem.

De Raad van State vernietigt het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Grimbergen houdende de goedkeuring van de zaak van de wegen.

Het arrest kan u hier consulteren.

Een goed bezwaarschrift maakt het voor het bestuur een stuk moeilijker om een vergunningsaanvraag goed te keuren.

Wij bestuderen de vergunningsaanvraag op de dienst omgeving en dienen in overleg met u een bezwaarschrift in bij het behandelend bestuur.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste gesprek!