Artikels Circulex

Tuchtoverheid moet correct worden samengesteld

In het arrest nr. 248.442 van 5 oktober 2020 bevestigt de Raad van State het principe dat een tuchtorgaan bij het opleggen van een tuchtstraf correct moet worden samengesteld conform de reglementen.

De zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 5 oktober 2020 betrof een beroep tegen een tuchtsanctie van blaam.

De verzoekende partij klaagde voor de Raad van State aan dat volgens de reglementaire voorschriften "evenveel assessoren aangewezen door de overheid als assessoren aangewezen door de representatieve vakorganisaties deel uitmaken van de raad van beroep".

In dit geval maakte slechts één afgevaardigde van de overheid deel uit van de raad van beroep, tegenover twee afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties, zodat de vereiste pariteit niet werd gerespecteerd.

De Raad van State benadrukt dat een verzoekende partij heeft er belang bij dat de raad van beroep, die over het bij hem ingestelde beroep tegen het tuchtvoorstel een advies verstrekt aan de tuchtoverheid, op de voorgeschreven wijze is samengesteld.

Het finale besluit waarbij de tuchtsanctie van blaam wordt opgelegd, wordt vernietigd door de Raad van State.

Circlux staat u bij in dossiers van:

  • benoemingen en bevorderingen
  • besluiten met impact op uw functioneren
  • tuchtprocedures
  • ordemaatregelen

Een grondige kennis van de procedurele voorschriften en de rechtspositieregeling is essentieel voor een optimale verdediging.

Contacteer ons geheel vrijblijvend voor een eerste analyse van uw dossier.