Artikels Circulex

Overhaasting bij ontslag van ambtswege als tuchtstraf niet getolereerd

De Raad van State bevestigt in het arrest nr. 248.490 van 6 oktober 2020 dat overhaasting niet wordt getolereerd in een tuchtrechtelijke procedure, waarbij de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege wordt opgelegd.

Haast en spoed...

De feiten die aanleiding hebben gegeven tot het arrest van 6 oktober 2020 kunnen als volgt worden samengevat.

Een verzoekende partij, statutair personeelslid van een gemeente, is sinds 10 oktober 2016 afwezig wegens ziekte. 

Op 10 maart 2020 stelt de gemeentesecretaris een tuchtverslag op waarin de verzoekende partij een “quasi-systematisch” gebrek aan respect wordt verweten voor de verplichtingen om het gemeentebestuur van haar afwezigheid op de hoogte te brengen en om tijdig het medisch attest op te sturen. 

Verzoekende partij wordt op 31 maart 2020 met een aangetekend schrijven en per e-mail uitgenodigd om op 23 april 2020 door de gemeenteraad te worden gehoord.

Verzoekende partij laat op 20 april 2020 per e-mail weten dat zij op de hoorzitting vertegenwoordigd zal worden door haar advocaat.

De gemeenteraad hoort de advocaat op 23 april 2020, om 20.50 u, via een Zoomlink. 

Aansluitend wordt de behandeling van het punt van een tuchtstraf ten laste van verzoekende partij bij hoogdringendheid aan de dagorde van de gemeenteraad toegevoegd en wordt aan verzoekende partij, met onmiddellijke ingang, het ontslag van ambtswege opgelegd.

...is zelden goed

De Raad van State heeft deze gang van zaken niet aanvaard.

Er zijn twee punten in de procedure waar de Raad van State zich aan stoort:

  1. Op 23 april 2020 bezorgt de verwerende partij om 12.53 u aan de raadsvrouw het dossier van de zaak. Dezelfde 23 april 2020, om 20.50 u, deelt de raadsvrouw, tijdens de hoorzitting via Zoom, mee dat zij pas laat gecontacteerd is. Gevraagd wordt om de hoorzitting uit te stellen. De vraag wordt niet ingewilligd.
  2. De gemeenteraad wacht, vooraleer een beslissing te nemen, ook niet eens het opstellen en de ondertekening van het proces-verbaal van de hoorzitting af, maar voegt het punt van een beslissing over de tuchtstraf nog dezelfde dag bij hoogdringendheid aan de agenda toe én besluit om het ontslag van ambtswege op te leggen.

Conclusie

De gemeente maakt zich volgens de Raad van State schuldig aan een overhaasting die zich niet laat verantwoorden en niet verenigbaar is met een zorgvuldige eerbiediging van de rechten van verdediging.

De beslissing van de gemeenteraad wordt geschorst bij hoogdringendheid.

Circlux staat u bij in dossiers van:

  • benoemingen en bevorderingen
  • besluiten met impact op uw functioneren
  • tuchtprocedures
  • ordemaatregelen

Een grondige kennis van de procedurele voorschriften en de rechtspositieregeling is essentieel voor een optimale verdediging.

Contacteer ons geheel vrijblijvend voor een eerste analyse van uw dossier.