Artikels Circulex

Mag de voorzitter van de algemene vergadering de volgorde van de agenda wijzigen?

De syndicus legt de agenda vast ...

Het is de syndicus die doorgaans het initiatief neemt tot een algemene vergadering.[1] Op de bijeenroeping vermeldt de syndicus de plaats, het tijdstip en de agenda met dagorde aan.[2]

De vraag is of de voorzitter daarna op de algemene vergadering de volgorde van de agenda mag wijzigen, of dat hij zich moet houden aan de volgorde zoals de syndicus het heeft voorzien.

... maar de voorzitter kan de volgorde wijzigen

Indien de statuten of het reglement van orde het niet expliciet verbieden, kan de voorzitter van de algemene vergadering de volgorde van de agenda o.i. wel degelijk wijzigen.

Allereerst geldt de vaststelling dat de wetgeving op dit punt geen uitsluitsel biedt. In artikel 577-6 § 5 B.W. vind ik geen verbodsbepaling terug.[3] Ook in de parlementaire werken wordt niet ingegaan op deze kwestie.

Het artikel dient bijgevolg naar de geest van de wet te worden geïnterpreteerd, en dat is handelen in het belang van de mede-eigendom!

Gematigde houding

De mede-eigenaars verbinden er zich toe in hetzelfde gebouw te leven, en dienen zich gematigd op te stellen, uiteraard zonder daarom af te zien van hun legitieme rechten en belangen.[4] 

Indien het de mede-eigendom ten goede komt dat de agenda wordt gewijzigd, valt niet in te zien waarom de voorzitter dit niet zou kunnen doorvoeren.

De voorzitter moet bijgevolg over de mogelijkheid kunnen beschikken om de volgorde van de vergadering te wijzigen, indien daar aanleiding toe bestaat. Dat de syndicus de agenda van de vergadering op voorhand heeft bepaald, doet daar geen afbreuk aan.

De rol van de syndicus is tijdens de algemene vergadering in essentie beperkt tot het notuleren van de beslissingen en het adviseren/bijstaan van de mede-eigenaars.

Laat een huur- of pachtgeschil niet aanslepen! 

Contacteer ons tijdig voor een passende oplossing van uw geschil.

[1]Art. 577-6 § 2 B.W.

[2]Art. 577-6 §3 B.W.

[3] Art. dat de volgende bepaling bevat: “De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten”.

[4] Parl.St. Kamer 2007-2008, nr. 52K1334/001, 5.