Artikels Circulex

Doorwerking stageverslagen in eindevaluatie

De problematiek van eerdere gunstige stagebeoordelingen, die toch gevolgd worden door een negatieve eindbeoordeling van de onderwijsinstantie, is gekend. De student begrijpt dikwijls niet waarom de beoordeling door de onderwijsinstantie in tegenspraak is met de commentaren die de student eerder kreeg van de stagementoren in verschillende scholen. 

In een arrest nr. 5.794 van 14 mei 2020 zet de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangbetwistingen de bakens uit. In het arrest wordt uiteengezet welke rechtsplicht er in dat geval op de onderwijsinstantie rust. Wij overlopen het voor u.

Motiveringsplicht

Indien een onderwijsbeslissing bepaalde bereikte competenties anders inschat dan stagementoren, acht de Raad het belangrijk dat de beslissing de eindscore goed motiveert en hierbij voldoende aandacht besteedt aan de beweerdelijk niet bereikte competenties

Dergelijke motivering dient te verduidelijken hoe de beoordelingsverslagen van de mentoren in de in de evaluatie zijn betrokken en waarom er, op basis van de informatie waarover de beoordelaars beschikken in het kader van hun waarnemingen, desgevallend dient te worden van afgeweken.

Strengere motiveringsplicht

Naarmate de verslagen van de mentoren sterker afwijken van de beoordeling door de beoordelaars, is het belangrijker de evaluatie van deze laatsten te onderbouwen en hierbij bijzondere aandacht te hebben voor deze discrepantie. 

Het louter nuanceren van de beoordeling door de stagementoren op basis van gesprekken, kan hiertoe niet volstaan. 

Besluit

Het arrest is van belang omdat er een belangrijke bescherming voor de student uit kan worden afgeleid. De onderwijsinstantie zal niet zomaar kunnen afwijken van eerdere gunstige stagebeoordelingen. De onderwijsinstantie zal met pertinente motieven moeten aantonen waarom zij een andersluidende beslissing neemt. Deze rechtspraak komt de rechtsbescherming ten goede.

Een onderwijsbeslissing kan een grote impact op u hebben. De mogelijke gevolgen kunnen immers zeer verstrekkend zijn.

Wij staan u bij vanaf het ogenblik dat u kennis krijgt van het het voornemen van het treffen van een onderwijsbeslissing, en begeleiden u met kennis van zaken door het doolhof van het onderwijsrecht.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste gesprek!