Artikels Circulex

Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst

In bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om snel te handelen en de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden met een aangetekende brief. De Vrederechter kan deze ontbinding dan achteraf valideren en de huurder of verhuurder bijkomend veroordelen tot een passende schadevergoeding.

De rechtspraak aanvaardt dat de huurder/verhuurder in bepaalde gevallen zélf kan overgaan tot een buitengerechtelijke ontbinding, en dus niet deze ontbinding voor de Vrederechter moet vorderen.

De voorwaarden die de rechtspraak vooropstelt zijn wel streng. Samengevat komt het neer op het volgende:

1° de huurder/verhuurder heeft zich schuldig heeft gemaakt aan een toerekenbare tekortkoming die van die aard is de buitengerechtelijke ontbinding te rechtvaardigen. Het moet gaan om een zeer ernstig feit.

2° de voorafgaande uitstelbevoegdheid van de rechter is in casu zinloos of zonder voorwerp geworden. Dit kan bijv. het geval zijn wanneer het pand teniet gaat door een vreemde oorzaak of de huurder het pand heeft vernield.

3° de huurder/verhuurder wordt met een aangetekende brief op ondubbelzinnige wijze in kennis gesteld van de ontbindingsverklaring.

Het buitengerechtelijk ontbinden van een huurovereenkomst met een aangetekende brief vormt geen eenvoudige zaak. Het risico blijft dat de rechter in een latere procedure deze ontbinding niet aanvaardt. In dat geval kan u worden veroordeeld tot een schadevergoeding wegens onrechtmatige ontbinding.

Indien u wenst dat wij uw concrete huursituatie beoordelen, en nagaan of er op grond van de rechtspraak reden is tot een buitengerechtelijke ontbinding, aarzel niet om ons te contacteren!