Artikels Circulex

Bijkomende proeven van de interne beroepscommissie: voldoende voorbereidingstijd vereist!

Indien de interne beroepscommissie overgaat tot het opleggen van bijkomende proeven moet zij erover waken dat de leerling over voldoende voorbereidingstijd beschikt. Anders loopt de onderwijsinstelling met de organisatie van bijkomende proeven het zorgvuldigheidsbeginsel te schenden. Dit principe wordt bevestigd in het arrest van de Raad van State nr. 248.615 van 15 oktober 2020.

Bijkomende proeven zijn een geschikt instrument ...

In het dossier waarover de Raad van State zich moest uitspreken, was de beroepscommissie van oordeel dat de informatie van de leerling onvoldoende was om uit te maken of hij wel of niet de leerplandoelstellingen in het algemeen en in voldoende mate had bereikt en of hij dus geslaagd kon worden verklaard voor het betrokken leerjaar.

De interne beroepscommissie besloot dan ook om bijkomende proeven op te leggen voor drie vakken.

Volgens de Raad van State komt het in die omstandigheden als een terechte keuze van de beroepscommissie voor om door middel van bijkomende proeven voor die drie vakken aanvullende informatie te willen inwinnen.

... maar enkel bij voldoende voorbereidingstijd

De leerling in kwestie was het hiermee eens, en legde voor de drie vakken bijkomende proeven af. Het resultaat was echter ongunstig, driemaal werd een onvoldoende behaald.

Voor de Raad van State haalde de leerling aan dat hij de drie vakken op een erg korte tijd moest verwerken, en dat dit de verklaring is voor de tekorten die hij behaalde. Dit vormt een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. De Raad van State is gevolgd in deze kritiek.

Een delibererende klassenraad of een beroepscommissie die bijkomende proeven oplegt, moet volgens de Raad erover waken dat de betrokken leerling ook daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld om de leerstof waarover hij zal worden bevraagd, te verwerken. 

De leerling heeft recht op een redelijke voorbereidingstijd, daarbij rekening houdend met, bijvoorbeeld, het aantal bijkomende proeven, de spreiding ervan in de tijd en de omvang van de te kennen leerstof.

In dit concrete dossier werd het niet aanvaard dat de leerling over slechts zeven dagen voorbereidingstijd beschikte voor het vak bouwtechnieken en elf dagen voor de vakken Nederlands en geschiedenis.

Besluit

Uit het arrest kunnen twee zaken worden afgeleid die van belang zijn voor de leerling:

  • voor de interne beroepscommissie kunnen bijkomende proeven worden gevraagd om in te gaan tegen het oordeel van de beslissende klassenraad;
  • indien dergelijke bijkomende proeven worden opgelegd moet de leerling ook over voldoende voorbereidingstijd beschikken.

Het arrest van 15 oktober 2020 is van belang omdat er een belangrijke bescherming voor de leerling uit kan worden afgeleid. De leerling beschikt over een extra troef om het standpunt van de klassenraad te doen wijzigen.

Een onderwijsbeslissing kan een grote impact op u hebben. De mogelijke gevolgen kunnen immers zeer verstrekkend zijn.

Wij staan u bij vanaf het ogenblik dat u kennis krijgt van het het voornemen van het treffen van een onderwijsbeslissing, en begeleiden u met kennis van zaken door het doolhof van het onderwijsrecht.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste gesprek.