Artikels Circulex

Bezwaar opname gemeentelijk leegstandsregister

Gemeentelijk leegstandsregister

Gemeenten kunnen een register van leegstaande woningen bijhouden, hierna leegstandsregister te noemen. 

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met:

  1. hetzij de woonfunctie;
  2. hetzij elke andere bij gemeentelijke verordening omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie.

Leegstandsheffing

De opname van een woning in een leegstandsregister is de eerste stap richting een leegstandsheffing. De gemeente kan de belasting op elk moment invoeren (via de opmaak van een belastingsreglement of via een aanpassing van het bestaande belastingsreglement). 

De opname van woningen in het leegstandsregister kan dus effectief leiden tot de verplichte betaling van een gemeentelijke leegstandsbelasting.

Bezwaar

Wees op tijd om een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen. De beroepstermijn van 30 dagen is zeer kort.

Met de bijstand van een gespecialiseerd raadsman kan u nagaan of het bestuur de procedurele voorschriften wel heeft gevolgd, en of de opgelegde heffing wel verschuldigd is.

Circulex is gespecialiseerd in deze materie.

Contacteer ons voor een verblijvend gesprek.