Artikels Circulex

B-attest: recht op inzage examenkopie bij de beroepscommissie

Recht op afschrift van examen

In het arrest nr. 248.423 van 1 oktober 2020 bevestigt de Raad van State dat de hoorplicht van de beroepscommissie ook inhoudt dat de leerling een afschrift van zijn examen moet krijgen indien hij daartoe vraagt.

In een procedure voor de Raad van State tegen een B-attest voerde een leerling aan dat de "hoorplicht" van de beroepscommissie is geschonden omdat hij in de loop van de administratieve beroepsprocedure geen inzage in of afschrift van zijn (verbeterde) examenkopij heeft gekregen.

De Raad van State is terecht gevolgd in deze kritiek.

Hoorplicht beroepscommissie verduidelijkt

Op grond van art. 123/17, § 2, tweede lid, 3°, van de Codex Secundair Onderwijs, rust op de beroepscommissie immers de verplichting om “de betrokken personen” en de leerling in kwestie te horen.

Bij gebrek aan nadere regeling in de voormelde bepaling van de Codex Secundair Onderwijs en in het schoolreglement van de betrokken school, geeft de Raad van State aan deze hoorplicht dezelfde invulling als aan het beginsel van behoorlijk bestuur, dat het recht inhoudt om op nuttige wijze zijn standpunt te doen kennen.

Het exemplaar van de door de leerling afgelegde bijkomende proef maakt derhalve onbetwistbaar deel uit van het dossier. 

In dat geval moest, vanwege het voornoemde recht om op nuttige wijze zijn standpunt te doen kennen, aan de leerling de gelegenheid worden geboden om de door hem ingevulde examenkopij van de betrokken bijkomende proef op een nuttig tijdstip in te zien of er zelfs een afschrift van te krijgen.

Besluit

Het arrest van 1 oktober 2020 is van belang omdat er een belangrijke bescherming voor de leerling uit kan worden afgeleid.

Een onderwijsbeslissing kan een grote impact op u hebben. De mogelijke gevolgen kunnen immers zeer verstrekkend zijn.

Wij staan u bij vanaf het ogenblik dat u kennis krijgt van het het voornemen van het treffen van een onderwijsbeslissing, en begeleiden u met kennis van zaken door het doolhof van het onderwijsrecht.

Contacteer ons vrijblijvend voor een eerste gesprek.