Artikels Circulex

Verhuurder moet instaan voor huurschade die in zijn opdracht werd veroorzaakt

Uit een recent arrest van het Hof van Cassatie van 19 oktober 2020 met nummer C.19.0595.N/1 blijkt dat de verhuurder ook moet instaan voor gebreken die tijdens de huur zijn ontstaan aan het gehuurde goed door werken in zijn opdracht.

Brand in het gebouw

De feiten die aanleiding hebben gegeven tot het Cassatiearrest van 19 oktober 2020 kunnen als volgt worden samengevat.

Een huurster baat in een huurpand een kledingswinkel uit. Op een gegeven ogenblik gebeurt er in het pand een schadegeval door ontploffing met daaropvolgend een brand in het handelsgelijkvloers van de huurster.

De ontploffing werd veroorzaakt door herstellingswerken die in opdracht van de verhuurster gebrekkig werden uitgevoerd door een derde.

Er werd een deskundigenonderzoek bevolen, waarna de deskundige vaststelde dat een opeenstapeling van brandbare drijfgassen tot de ontploffing had geleid, en aldus het schadegeval had kunnen plaatsgegrijpen.

Voor haar schade vordert de huurster schadevergoeding van de verhuurder.

Vrijwaring voor gebreken

De feitenrechters oordeelden dat de verhuurder ten opzichte van haar huurster contractueel aansprakelijk is voor deze schade. 

De verhuurder was het hier niet mee eens, en tekende Cassatieberoep aan.

Het Hof van Cassatie start haar beoordeling met een verwijzing naar artikel 1721 B.W.

Artikel 1721 B.W. bepaalt dat de verhuurder de huurder vrijwaring verschuldigd is voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend, en dat, indien door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, de verhuurder verplicht is hem daarvoor schadeloos te stellen.

Hieruit volgt volgens het Hof van Cassatie ook dat de verhuurder ook moet instaan voor gebreken die tijdens de huur zijn ontstaan aan het gehuurde goed door werken in zijn opdracht.

Het Cassatieberoep wordt verworpen en de verhuurder moet de schade vergoeden.

Juridische bijstand

Met de bijstand van een gespecialiseerd raadsman staat u sterker in uw huurrelatie.

Circulex is gespecialiseerd in huurrecht.

U kan ons steeds contacteren voor een algemene vraag, een advies op maat, of een afspraak op ons kantoor.