Artikels Circulex

Raad van State zet Brugge offside

Zuinig ruimtegebruik

Zoals de Raad van State in zijn arrest Anckaert, nr. 214.329 van 30 juni 2011 in herinnering heeft gebracht, blijkt uit de wetsgeschiedenis dat deze bepaling het doel van het ruimtelijk ordeningsbeleid aangeeft, waarbij de duurzame ruimtelijke ordening centraal staat. 

Artikel 1.1.4 VCRO vereist dat de diverse binnen deze bepaling bedoelde behoeften en de daarmee gepaard gaande aanspraken op de ruimte evenwichtig tegen mekaar worden afgewogen en dat bij deze afweging rekening wordt gehouden met de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. De Raad van State oefent hierop een wettigheidstoets uit. 

Rechtszekere oplossing voor problemen

Van een zorgvuldig handelende plannende overheid kan worden verwacht dat zij een rechtszekere oplossing biedt voor een door haar erkend probleem. 

Het kan niet worden aanvaard dat de plannende overheid een aspect dat ze zelf als een belangrijk aandachtspunt heeft erkend, onttrekt aan het besluitvormingsproces dat door de decreetgever voor een ruimtelijk uitvoeringsplan is geconcipieerd en de oplossing ervan verschuift naar een later, onbepaald tijdstip of naar het vergunningenniveau.

Jan Breydelsite nefast voor een zuinig ruimtegebruik?

Omdat de Jan Breydelsite ongeveer 21 hectare groot is en de clubbruggezone van het GRUP ongeveer 50 hectare van het betrokken openruimtegebied inneemt, doet het GRUP het ruimtebeslag van het Brugse voetbalgebeuren stijgen van 21 naar 71 hectare.

Zowel het advies van de deputatie, het advies van het departement Landbouw als het advies van de SARO stellen de verantwoording van het ruimtebeslag van de clubbruggezone in vraag.

De enige wijziging die de plannende overheid ten opzichte van het ontwerpplan heeft doorgevoerd, is toe te laten dat de vergunningverlenende overheid vergunning geeft voor meerlagige parkeerinfrastructuur. Het voorzien van meerlagige parkeerinfrastructuur is echter geen verplichting in het GRUP.

Door zelf geen rechtszekere oplossing voor de parking uit te werken, is de plannende overheid volgens de Raad van State tekortgeschoten in haar verplichting om voor de overblijvende 28 hectare van de clubbruggezone de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten zorgvuldig te inventariseren, te controleren en tegen elkaar af te wegen.

Het GRUP wordt vernietigd. Het volledige arrest van 6 oktober 2020 kan u hier nalezen.

Bezwaar tijdens- of beroep na de planfase

De totstandkoming van een RUP verloopt via een vast stramien.

U kan uw rechten vrijwaren op de volgende wijze:

  • bezwaar indienen over de startnota tijdens het participatiemoment
  • bezwaar indienen over het ontwerp van RUP tijdens het openbaar onderzoek
  • een procedure bij de Raad van State tegen het definitieve RUP

Wij beschikken over een ruime ervaring in plandossiers.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.