Artikels Circulex

Akkoord aansnijding woonuitbreidingsgebied niet aanvechtbaar voor RVS

In het arrest nr. 248.550 van 13 oktober 2020 oordeelt de Raad van State dat het principieel akkoord tot aansnijding van een woonuitbreidingsgebied geen aanvechtbare rechtshandeling vormt.

De feiten

Het beroep, waarover de Raad van State zich uitspreekt in het arrest van 13 oktober 2020, strekt tot de nietigverklaring van een besluit van de deputatie van de Vlaams-Brabant over een aanvraag tot principieel akkoord voor de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied ‘Beigemveld’.

Er werd een aanvraag gedaan voor het resterende deel van een woonuitbreidingsgebied in het noorden van de gemeente Grimbergen. 

De deputatie verleende haar principieel akkoord met de ontwikkeling.

Het principieel akkoord betreft de verkaveling van het woonuitbreidingsgebied met het oog op de realisatie van 38 meergezinswoningen en 155 halfopen eengezinswoningen.

Een omwonende was het niet eens met het besluit van de deputatie, en vocht dit aan bij de Raad van State

Artikel 5.6.6 § 2 VCRO

Artikel 5.6.6, § 2, VCRO bepaalt:

“§ 2. Buiten de gevallen, vermeld in § 1, en onverminderd de gevallen, toegelaten bij artikel 5.1.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, kan een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen of voor het verkavelen van gronden in woonuitbreidingsgebied eerst worden afgeleverd, indien de aanvrager beschikt over een principieel akkoord van de deputatie.

In een principieel akkoord bevestigt de deputatie dat de vooropgestelde ontwikkeling ingepast kan worden in het lokaal woonbeleid, zoals vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en desgevallend in andere openbare beleidsdocumenten. De deputatie wint daaromtrent het voorafgaand advies van de gemeenteraad in. Dat advies is bindend in zoverre het negatief is. Indien de gemeenteraad geen advies aflevert binnen een termijn van negentig dagen, ingaande de dag na deze van de betekening van de adviesvraag, kan aan deze adviesverplichting worden voorbijgegaan. 

Een principieel akkoord verplicht de gemeente ertoe om binnen het jaar een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg op te maken. De Vlaamse Regering kan nadere materiële en procedurele regelen bepalen voor de toepassing van deze paragraaf.”

Geen aanvechtbare rechtshandeling

Overeenkomstig artikel 5.6.6, § 2, VCRO bevestigt een principieel akkoord volgens de Raad van State dat de vooropgestelde ontwikkeling in het lokaal woonbeleid, zoals vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en desgevallend in andere openbare beleidsdocumenten, kan ingepast worden. 

Een dergelijk akkoord heeft volgens de Raad echter niet tot gevolg dat op grond daarvan reeds tot de verkaveling of bebouwing van het betrokken terrein kan overgegaan  worden; daartoe is een omgevingsvergunning vereist.

Het bestreden principieel akkoord heeft dan ook geen eigen, dadelijke werkende, nadelige rechtsgevolgen voor een verzoekende partij. 

Het kan door hen niet op ontvankelijke wijze met een annulatieberoep bestreden worden, aldus de Raad van State.

De Raad van State verwerpt het beroep.

Het arrest kan u hier consulteren.

Circulex is gespecialiseerd in deze materie.

Contacteer ons voor een verblijvend gesprek.