Artikels Circulex

Berekening van de punten voor het prijscriterium is geen prijsonderzoek

In het arrest nr. 248.183 van 28 augustus 2020 in de zaak A. 231.523/XII-8940 heeft de Raad van State geoordeeld dat de berekening van de punten voor het prijscriterium niet mag worden gelijkgesteld met een prijsonderzoek in de zin van de artikelen 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 en 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017.

Artikel 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 luidt:

“De aanbestedende overheid voert een prijzen- of kostenonderzoek uit op de ingediende offertes, overeenkomstig de door de Koning te bepalen nadere regels. De Koning kan in uitzonderingen voorzien op het prijzen of kostenonderzoek voor de door Hem te bepalen opdrachten. Op haar verzoek verstrekken de inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken.”

Artikel 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017 luidt:

“De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek. Daartoe kan de aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de wet, de inschrijvers verzoeken alle nodige inlichtingen te verstrekken.” 

De materiële motiveringsplicht vereist dat uit het administratief dossier de motieven kunnen worden afgeleid op grond waarvan een aanbestedende overheid van oordeel is dat de aangeboden prijzen niet abnormaal zijn, opdat deze aan de voormelde toetsing door de Raad van State kunnen worden onderworpen. 

Dit was in deze zaak zeker aangewezen, gelet op het belangrijke verschil (23,23 % ) tussen de door de beide offerte-indieners voorgestelde prijzen.

Hierbij mag de de berekening van de punten voor het prijscriterium, na toepassing van de in het bestek omschreven prijsformule, niet worden gelijkgesteld met een prijsonderzoek in de zin van de artikelen 84 van de wet overheidsopdrachten 2016 en 35 van het koninklijk besluit plaatsing 2017.

De Raad van State gaat over tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het gunningsbesluit.

Het arrest kan u hier consulteren.

Circulex staat u met kennis van zaken bij in geval van:

  • het voorafgaand aftoetsen van een inschrijving aan de relevante regelgeving
  • het nazicht van selectie- of gunningsbesluiten
  • advies in de contacten met de aanbestedende overheid of het voeren van onderhandelingen
  • het instellen van gerechtelijke procedures tegen selectie- of gunningsbesluiten of het vorderen van schadevergoeding
  • betwistingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten

Wij bezorgen u op korte termijn een non nonsense advies, verzorgen de nodige communicatieve ondersteuning met de aanbestedende overheid en begeleiden u vanaf de inschrijving tot en met de finale uitvoering van de werken.

Met de bijstand van een gespecialiseerd raadsman staat u sterker in uw contacten met de aanbestedende overheid.

Contacteer ons vrijblijvend voor een algemene vraag, een advies op maat, of een afspraak op ons kantoor!