Artikels Circulex

Verhuurder moet continue werking van verwarming waarborgen

In het arrest met nummer C.19.0079.N van 4 juni 2020 velt het Hof van Cassatie een interessant arrest in huurzaken pro de huurder. 

Zo oordeelt het Hof van Cassatie dat het niet volstaat dat de verhuurder bij de aanvang van de huur voorziet in voldoende veilige verwarmingsmiddelen, zoals geboden door art. 5, § 1, 3°, Vlaamse Wooncode, maar ook dat de verhuurder de continue werking van de verwarmingsinstallatie moet waarborgen.

Art. 5, § 1, 3°, Vlaamse Wooncode bepaalt dat elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse Regering nader bepaald worden, waarbij op het vlak van de verwarmingsmogelijkheden als vereisten worden vooropgesteld: vooral de aanwezigheid van voldoende veilige verwarmingsmiddelen om de woongedeelten met een woonfunctie tot een normale temperatuur te kunnen verwarmen en, indien nodig, te kunnen koelen tegen redelijke energiekosten, evenals de mogelijkheid om die middelen op een veilige manier aan te sluiten.

De decreetgever beoogt met voormeld artikel volgens het Hof van Cassatie niet enkel de fysieke, materiële en structurele aanwezigheid van de nodige verwarmingsmiddelen of de mogelijkheid om die middelen op een veilige manier aan te sluiten, maar ook de continue werking van de verwarmingsinstallatie te waarborgen.