Artikels Circulex

Wijziging gemeenschappelijke kosten mede-eigendom

Het reglement van mede-eigendom moet de criteria en de berekeningswijze van de lasten bepalen.[1]

In principe wordt de verdeling bepaald volgens het aantal aandelen, maar een correctie is mogelijk volgens het beginsel dat er enkel voor nuttige kosten moet worden meebetaald.

De verdeling van de gemeenschappelijke lasten binnen een mede-eigendom is dikwijls het voorwerp van discussie. 

Bij aanhoudende twistpunten kan er worden teruggevallen op de rechtsregels van het Burgerlijk Wetboek.

Procedure binnen de algemene vergadering

Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor op welke wijze de vastgelegde verdeling kan worden gewijzigd.

De algemene vergadering beslist bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen over de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom.[2]

Een mede-eigenaar die een wijziging van de verdeling nastreeft, dient zijn voorstel bijgevolg eerst op de algemene vergadering te brengen.

Een eenvoudig verzoek aan de syndicus volstaat hiertoe. De algemene vergadering dient dan te beslissen over het voorstel tot wijziging.

Procedure bij de Vrederechter

Indien het voorstel van de mede-eigenaar wordt afgewezen, kan een procedure bij de Vrederechter worden ingesteld.

Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen: 

  1. de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen; 
  2. de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.[3]

Juridische bijstand

Vanaf het ogenblik dat u een appartement koopt binnen een appartementsgebouw bent u automatisch ook mede-eigenaar van de gemene delen.

Het is goed om precies uw rechten en plichten te kennen.

Circulex adviseert u en staat u bij in geval van:

  • het opstellen of nalezen van de basisakte en het reglement van mede-eigendom
  • het bijwonen van de algemene vergadering van de VME
  • verzet tegen beslissingen van de algemene vergadering
  • verzet tegen wederrechtelijke handelingen van een mede-eigenaar
  • aanstelling en ontslag van de syndicus
  • discussies bij renovatie, verdeling van lasten en quotiteiten, onbetaalde bijdragen, etc..

Bij conflicten verdient het aanbeveling om zo snel mogelijk een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. 

Op die manier kan dikwijls worden vermeden dat een beperkt geschil uitgroeit tot een jarenlange procedure.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

[1] Art. 577-4 B.W.

[2] Art. 577-7, 2° B.W.

[3] Art. 577-9 § 6 B.W.