Artikels Circulex

Omgevingsvergunning in principe één en ondeelbaar

In het arrest van 15 oktober 2020 met nummer RvVb-A-2021-0153 spreekt de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich uit over de mogelijkheid om een vergunning gedeeltelijk te vernietigen. 

Het arrest is interessant omdat de RvVb de principes van ondeelbaarheid van een vergunning uiteenzet.

In deze zaak vroeg de houder van een omgevingsvergunning de Raad om bij een eventuele vernietiging de vernietiging te beperken tot een vergunningsvoorwaarde.

Op die manier kon de vergunning voor het overige overeind blijven.

De RvvB is hier niet op in gegaan. Wij overlopen de belangrijkste rechtsoverwegingen.

  • Een omgevingsvergunning, met inbegrip van de daaraan verbonden voorwaarden, is volgens de RvVb in beginsel één en ondeelbaar, waardoor een vergunningsbeslissing in principe niet gedeeltelijk kan worden aangevochten en bijgevolg evenmin gedeeltelijk kan worden vernietigd.
  • Van het beginsel van de ondeelbaarheid van de vergunning kan slechts worden afgeweken wanneer het gedeelte waarvan de vernietiging wordt beoogd daadwerkelijk van de rest van de vergunning kan worden afgesplitst.
  • Dit zonder dat de andere onderdelen daardoor in feite zonder voorwerp worden of hun bestaansreden verliezen, en waarbij vaststaat dat het  vergunningverlenend bestuursorgaan ook zonder het afgesplitste gedeelte voor het overige dezelfde beslissing genomen zou hebben.

De RvVb is in deze zaak van oordeel dat niet met voldoende zekerheid kan worden aangenomen dat de verwerende partij de aanvraag zonder die tijdsbeperkende voorwaarde zou hebben vergund.

De dossiers waarin Circulex u kan adviseren zijn onder meer:

  • Het juridisch toetsen en aanvullen van een vergunningaanvraagdossier
  • Het indienen van een bezwaar tegen een vergunningsaanvraag of het weerleggen van ingediende bezwaarschriften
  • Het aantekenen van administratief beroep bij de deputatie of bij de Vlaamse regering of het opstellen van een verweernota in deze procedures
  • Het indienen van een schorsings- en of vernietigingsberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of het voeren van de verdediging van een bestreden vergunning
  • Het aanvragen van een opname in het vergunningenregister van een woning of constructie op grond van het vermoeden van vergunning
  • Het adviseren i.v.m. zonevreemde basisrechten voor constructies of woningen

U kan ons steeds contacteren voor een algemene vraag, een advies op maat, of een afspraak op ons kantoor.