Artikels Circulex

Kan de huurder de handelshuurovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Wanneer is de handelshuurwet van toepassing?

De handelshuurwet stelt dat zij van toepassing is op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

Het komt er op neer dat een onroerend goed wordt verhuurd waarin de huurder een handel drijft waar contact is met het publiek.

Opzeg volgens de handelshuurwet

Een eerste mogelijkheid vormt het opzeggen van een handelshuurovereenkomst volgens de bepalingen van de handelshuurwet.

De huurder kan bij het verstrijken van elke driejarige periode de handelshuur beëindigen. Hiervoor moet hij minstens 6 maanden op voorhand de huur opzeggen door middel van aangetekend schrijven aan de verhuurder (of door middel van deurwaardersexploot). De huurder hoeft geen specifieke reden op te geven voor deze voortijdige opzegging.

Minnelijke beëindiging

Partijen kunnen steeds onderling overeenkomen om het lopende contract te beëindigen. Een minnelijke beëindiging van een handelshuurovereenkomst is enkel mogelijk:

  • indien alle partijen akkoord zijn
  • via tussenkomst van de notaris (authentieke akte) of de vrederechter (verklaring bij het vredegerecht)

Eenzijdige verbreking

Een laatste mogelijkheid vormt de eenzijdige verbreking door de huurder.

In bepaalde omstandigheden kan deze techniek de enige uitweg zijn om uit de impasse te geraken.

De verhuurder is in dat geval wel gerechtigd op een schadevergoeding ten titel van wederbeleggingsvergoeding.

Deze vergoeding houdt rekening met de tijd die nodig is om een nieuwe huurder te vinden. Afhankelijk van de omstandigheden, bedraagt deze vergoeding doorgaans één tot zes maanden huur.

Gaat het om een pand dat moeilijk verhuurbaar is, zal de rechter geneigd zijn een vergoeding van zes maanden huur toe te kennen. Bij vlot verhuurbare panden ligt de vergoeding in principe lager.

Bemiddeling waar mogelijk

Circulex is gespecialiseerd in huurrecht, en tracht altijd eerst een onderhandelde oplossing te bewerkstelligen. Pas nadat een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, wordt er met daadkracht overgegaan tot een gerechtelijke procedure.

Circulex staat u met kennis van zaken bij in geval van:

  • het invorderen van achterstallige huur- of pachtgelden
  • het vorderen van schadevergoeding n.a.v. huurschade
  • de buitengerechtelijke- of gerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten
  • de vrijgave van de huurwaarborg bij het einde van de huur
  • betwistingen over herstelwerken
  • de aanpassing van pachtprijzen
  • de opzeg en beëindiging van pachtovereenkomsten

Wij bezorgen u op korte termijn een non nonsense advies, verzorgen de nodige communicatieve ondersteuning met uw huurder, verhuurder, pachter of verpachter en voeren gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechtbanken.

U kan ons steeds contacteren voor een algemene vraag, een advies op maat, of een afspraak op ons kantoor.